Μερικές ευχές  βόμβες !!! ΠΡΟΣΕΥΧΗ για προστασία και προκοπή

Δόξα εν υψίστοις Θεώ καί επί γής ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία (εκ γ).Κύριε, τά χείλη μου ανοίξεις, καί τό στόμα μου αναγγελεί τήν αίνε­σίν Σου (δίς). Ψαλμός γ. (3)

Κύριε, τί επληθύνθησαν οι θλίβον­τές με; Πολλοί επανί­στανται επ εμέ. Πολλοί λέγουσι τή ψυχή μου Ουκ έστι σωτηρία αυτώ εν τώ Θεώ αυτού. Σύ δέ, Κύριε, αντιλήπτωρ μου εί δόξα μου, καί υψών τήν κεφαλήν μου.
Φωνή μου πρός Κύριον εκέκραξα, καί επήκουσέ μου εξ όρους αγίου Αυτού. Εγώ δέ εκοιμήθην καί ύπνωσα εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψεταί μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τών κύκλω συνεπιτιθεμένων μοι. Ανάστα, Κύριε, σώσόν με, ο Θεός μου.

Ότι Σύ επάταξας πάντας τούς εχθραίνοντάς μοι ματαίως, οδόντας αμαρ­τωλών συνέτριψας. Τού Κυρίου η σωτηρία, καί επί τόν λαόν Σου η ευλογία Σου. Καί πάλιν Εγώ εκοιμήθην καί ύπνωσα εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλή­ψεταί μου.

Ψαλμός λζ. (37)

Κύριε,

 » Διαβάστε Περισσότερα στο Vimaorthodoxias.gr

Τελευταία Επεξεργασία: