Ψαλμοί του προφήτου και Βασιλέως Δαυίδ  ΨΑΛΜΟΣ 6  Για να ελευθερώσει ο Θεός τον μαγεμένο άνθρωπο

Ψαλμοί του προφήτου και Βασιλέως Δαυίδ - ΨΑΛΜΟΣ 6 - Για να ελευθερώσει ο Θεός τον μαγεμένο άνθρωπο Εις το τέλος, εν ύμνοις, υπέρ της ογδόης· ψαλμός τω Δαυίδ.

Ψαλ. 6,2 Κύριε, μη τω θυμώ σου ελέγξης με, μηδέ τη οργή σου παιδεύσης με.
Ψαλ. 6,2 Κυριε, επάνω στον δίκαιον θυμόν σου μη με τιμωρήσης δια τας αμαρτωλάς μου πράξεις, και μη θελήσης επάνω εις την δικαίαν σου οργήν να με παιδαγωγήσης με σκληρότητα.
Ψαλ. 6,3 ελέησόν με, Κύριε, ότι ασθενής ειμι· ίασαί με, Κύριε, ότι εταράχθη τα οστά μου,
Ψαλ. 6,3 Ελέησέ με, Κυριε, διότι είμαι σωματικώς και ψυχικώς ασθενής. Θεράπευσε, Κυριε, εμέ τον ασθενή, διότι και αυτά τα οστά μου έχουν ταραχθή εξ αιτίας των αμαρτιών μου.
Ψαλ. 6,4 και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα· και συ, Κύριε, έως πότε;
Ψαλ. 6,4 Η δε ψυχή μου επλημμύρισεν από ταραχήν και ανεστατώθη εξ αιτίας της δικαίας σου οργής. Εως πότε όμως, Κυριε, θα στέκης μακράν από εμέ και ωργισμένος θα στρέφης αλλού το πρόσωπόν σου;

 » Διαβάστε Περισσότερα στο Vimaorthodoxias.gr

Τελευταία Επεξεργασία: