Διδακτικό!  Τι γίνετε όταν ανακατεύεται η προσευχή με τα πάθη..

Διδακτικό! Τι γίνετε όταν ανακατεύεται η προσευχή με τα ..-Γέροντας Αρσένιος Μπόκα.
Τι γίνετε όταν ανακατεύεται η προσευχή με τα πάθη.
Υπάρχουν δύο φάσεις αγωνισμάτων.

NEWS –Δεν φθάνεις στην αδιάκοπη προσευχή, ενώ ακόμη εί­σαι εμπαθής, αλλά φθάνεις να βλέπης επικίνδυνες φα­ντασίες, να έχεις παραισθήσεις, ακόμη και όταν είσαι ξύπνιος.Όταν ανακατεύεται η προσευχή με τα πάθη, νικούν τα πάθη, με τίς κάθε είδους φαντασίες, εξαπατούνται και φθάνουν μέχρι την τρέλα. Αυτός πού είναι ασθενής ψυχικά, μπορεί να βοηθηθεί, εάν έχει συνείδηση της ασθενείας του.

Όλες οι ειδήσεις από το newsellada.gr
Όσο τα πάθη δεν αποχωρούν, δεν υπάρχει ακατάπαυστη προσευχή, διότι ό σατανάς σέ συλλαμβάνει σέ δαιμονικές παγίδες.
Γι’ αυτό πρέπει να ζητήσης με επι­μονή και ειλικρίνεια στην προσευχή σου να αρνηθείς την φιλαυτία σου και την αγάπη προς τα σαρκικά α­μαρτήματα, των όποιων καρπός είναι, ανάμεσα στα άλ­λα, η κατάκριση, ο γογγυσμός, τα παράπονα.

Υπάρχουν δύο φάσεις αγωνισμάτων:
α. Η ασκητική φάση, πού είναι ή προσπάθεια εκ μέρους του ανθρώπου να καθαρισθεί από τα πάθη του. Μετά τη νίκη κατά των παθών, ακολουθεί.
β. ή δεύτερη φάση, ή οποία χαρακτηρίζεται από τα χαρίσματα τού Αγίου Πνεύματος, το όποιο υψώνει το νου στην κατάσταση της φωτεινής πίστεως.
Οι άγιοι έκαναν φοβερές ασκήσεις και έφθασαν στην κατάσταση τού Αδάμ, προ τής πτώσεως του, όπου τα ά­γρια ζώα με την παρουσία τους συμπεριφέρονταν με πραότητα. Σαν σύγχρονο παράδειγμα έχουμε τον «Άγιο Σεραφείμ του Σάρωφ, πλησίον τού οποίου ήρχοντο τα άγρια ζώα και εστέκοντο με πραότητα. Οι άγιοι αγαπούν όλη την πλάση τού Θεού.
Απάρνηση του κόσμου σημαίνει απάρνηση των πα­θών τού κόσμου, και όχι τού κόσμου πού είναι δημιούρ­γημα τού Θεού. Μέσα στον κόσμο ευρίσκονται άνθρω­ποι του Θεού και άνθρωποι τού σκότους.
Από το βιβλίο: «ΒΙΟΣ, ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΡΟΥΜΑΝΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΜΠΟΚΑ (1910-1989)»

Άγιος Παΐσιος: Οι εχθροί θέλουν να αφανίσουν την Ελλάδα αλλά ο Θεός…

Αγιος Παΐσιος: Πόση χάρη έχουν οι νεοφώτιστοι!

Τελευταία Επεξεργασία: