Γέροντας Μάξιμος ο Ιβηρίτης:  Ἐν Τούτῳ Νίκα!

Υπό του Γέροντος Μαξίμου Ιβηρίτου – Προς το ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

[Λόγος πνευματικός προς τους άρχοντας και τους αρχομένους, Έλλησί τε και βαρβάροις· βαρβάροις δε λέγομεν τους μη εις Χριστόν πιστεύοντας].

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΙΒΗΡΙΤΗΣ: Ως γνωστόν, ο αοίδιμος πρώτος βασιλεύς των χριστιανών Άγιος Κωνσταντίνος κατέστη Μέγας εν τε ουρανώ και γη, με δύο όπλα: την πίστιν εις τον Χριστόν και την δύναμιν του Τιμίου Σταυρού.

Ο Μέγας Κωνσταντίνος ανηγορεύθη του θρόνου διάδοχος το 306, ότε απέθανεν ο πατήρ του. Το 312 μόνος αυτοκράτωρ εις την Ρώμην είχε παραμείνει ο Μαξέντιος, όστις εσκέπτετο κατά ποίον τρόπον θα ηδύνατο να εξοντώση και τους άλλους βασιλείς, ώστε να μείνη αυτός μονοκράτωρ. Όθεν ήρχισε να συγκεντρώνη πολυάριθμον στρατόν από την Ιταλίαν και από την Αφρικήν και να ετοιμάζηται να εκστρατεύση πρώτον κατά του γαμβρού του Κωνσταντίνου.

Ταύτα βλέποντες οι Ρωμαίοι, οίτινες κατετυραννούντο από τον Μαξέντιον,

 » Διαβάστε Περισσότερα στο Vimaorthodoxias.gr

Τελευταία Επεξεργασία: