ΟΑΕΔ: Νέα προκήρυξη

: Επαναπροκήρυξη θέσεων εργασίας στο ΚΕΚ Ρέντη ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ (oaed.gr).

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση αναφέρει:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ο προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες σε ωροµίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, µεσύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και
άρθρο 16 του Ν. 2643/98), καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά από την ∆ευτέρα 13/05/19 έως και την Παρασκευή 17/05/19, MONO µε συστηµένη επιστολή η µε ταχυµεταφορά και ώρα από 8:00 π.µ. έως 13:00 µ.µ., όπως προβλέπονται από την µε αριθµ. 191300/4.07.1996 (ΦΕΚ576/τ.Β΄/16.07.1996) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο ΚΕΚ Ρέντη, (Πέτρου Ράλλη 83, Τ.Κ. 182 33, Αθήνα τηλ 210 3455426, 2103455416), για τη δηµιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωροµίσθιων εκπαιδευτικών οι οποίοι θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του συγκεκριµένου προγράµµατος κατάρτισης και θα καλύπτουν τις ανάγκες των αντίστοιχων θεµατικών αντικειµένων. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης. Πληροφορίες για τις ζητούµενες ειδικότητες, τα µαθήµατα, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δίνονται στο ΚΕΚ Ρέντη του ∆ και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr

Για την υλοποίηση του συγκεκριµένου προγράµµατος κατάρτισης µε τίτλο: «Ενεργός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός» διάρκειας 112 ώρες [τρία (3) τµήµατα] και για τις ενότητες:

Προκηρύσσονται οι παρακάτω ειδικότητες εκπαιδευτών:

1. Πτυχιούχοι ΑΕΙ Τµηµάτων: Ψυχολογίας ή Φ.Π.Ψ, Κοινωνιολογίας ή και Κοινωνικής Εργασίας, ηµεδαπής ή αλλοδαπής (µε αναγνώριση από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ για την αντιστοιχία και την ισοτιµία του τίτλου).
2. Πτυχιούχοι ΤΕΙ Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας ηµεδαπής ή αλλοδαπής (µε αναγνώριση από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ για την αντιστοιχία και την ισοτιµία του τίτλου).
3. Αγγλικά επίπεδο Lower

ΥΠΟΒΟΛΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΚΕΚ Ρέντη , (Πέτρου Ράλλη 83, Τ.Κ. 182 33, Αθήνα τηλ 210 3455426, 2103455416), από την ∆ευτέρα 13/05/19 έως και την Παρασκευή 17/05/19, MONO µε συστηµένη επιστολή η µε ταχυµεταφορά. Κανένα απολύτως δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της αίτησης.
2. Κατά την παραλαβή, τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση του υποψηφίου ελέγχονται και υπογράφονται από τους παραλήπτες ένα προς ένα και αναγράφεται στην αίτηση ο συνολικός αριθµός συνηµµένων (σε φύλλα) πλην του φύλλου της αίτησης.
3. Οι παραλήπτες δεν είναι υπεύθυνοι για την πληρότητα των δικαιολογητικών.