Παρακλητικός Κανών Αγίου Πνεύματος

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ: Ποίημα Αγίου Μαξίμου τού Γραικού μετενεχθέν εις τήν υμνογραφικήν γλώσσαν τής Ελληνοφώνου Ορθοδοξίας υπό Καθηγητού Αντωνίου Μάρκου (2014), τή αιτήσει Πρωτοπρεβυτέρου Δημητρίου τού Αθανασίου, εξ Άρτης.

Ευλογήσαντος τού Ιερέως ο ρμβ΄ (142) Ψαλμός καί τό Θεός Κύριος μετά τών στίχων αυτού. Είτα τά Τροπάρια.

Ποίημα Αντωνίου Μάρκου

Ήχος δ΄. Ο υψωθείς εν τώ Σταυρώ.
Πνεύματος Θείου υπό τάς πτέρυγας πάντες, οι εν κινδύνοις, αλγηδόσι καί πόνοις υπάρχοντες, προσφεύγωμεν εν πίστει πολλή Παράκλητε, βοήθησον εκβοώντες, εν τάχει, ο ζυγός βαρύτατος εφ ημάς τής κακίας Σέ γάρ Θεόν ομολογούμεν, Αγαθέ, καί τή Σή σκέπη δακρύοντες σπεύδομεν.

Δόξα. Απολυτίκιον αγ. Μαξίμου τού Γραικού.
Ήχος α΄. Τού λίθου σφραγισθέντος.
Εκκλησίας απάσης τό κλεινόν καταπίστευμα καί τών εν Ρωσία Αγίων τό θεόλεκτον κόσμημα ο νέος Αποστόλων τού χορού αστήρ, ο διαλάμπων εφ ημάς απάντων Ορθοδόξων οδηγός Πατήρ τε καί Διδάσκαλος.

 » Διαβάστε Περισσότερα στο Vimaorthodoxias.gr

Τελευταία Επεξεργασία: