Προσλήψεις ΑΣΕΠ : Μόνιμες θέσεις στο Λιμενικό

: Τι αναφέρει η προκήρυξη.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσσει διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή σαράντα πέντε (45) συνολικά Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – γυναικών), με εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων.

H προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 32/30-08-2019, Τεύχος Προκηρύξεων ) και αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: Ω1ΝΧ4653ΠΩ-ΦΓΘ), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Στην προκήρυξη αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η ηλικία και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.

Κατάθεση δικαιολογητικών, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, είτε αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο) (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00), από την 30-09-2019, ημέρα Δευτέρα μέχρι και την 11-10-2019, ημέρα Παρασκευή στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη – Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς Τ.Κ. 18510).

Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ανδρών – γυναικών) έτους 2019, με εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.) σαράντα πέντε (45) συνολικά Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – γυναικών).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

1.Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι./ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
α. Είκοσι οκτώ (28) θέσεις, από πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής, οι οποίες κατανέμονται ειδικότερα ως εξής:

(αα) Δεκατέσσερις (14) θέσεις, από πτυχιούχους των κάτωθι οριζομένων Σχολών και Τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής, ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό:
1.ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ
Τμήμα Νομικής
2.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ
Τμήμα Νομικής
3.ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Νομικής

(ββ) Τρεις (3) θέσεις, από πτυχιούχους των κάτωθι οριζομένων Σχολών και Τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής, ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό:
1.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
2.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
3.ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
4.ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
5.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
6.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
7.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

(γγ) Τρεις (3) θέσεις, από πτυχιούχους των κάτωθι οριζομένων Σχολών και Τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής, ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό:
1.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
2.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
3.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
4.ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(δδ) Δύο (2) θέσεις, από πτυχιούχους των κάτωθι οριζομένων Σχολών και Τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής, ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό:
1.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Πληροφορικής
2.ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τμήμα Πληροφορικής
3.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τμήμα Πληροφορικής
4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Τμήμα Πληροφορικής
5.ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής
6.ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
7.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
8.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
9.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

(εε) Τρεις (3) θέσεις, από πτυχιούχους των κάτωθι οριζομένων Σχολών και Τμημάτων Ανώτατωνδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής, ή ισότιμου και αντίστοιχουσπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό:
1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Τμήμα Στατιστικής
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
2.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
3.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
4.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
5.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
6.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
7.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
8.ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
9.ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
10.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
11.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

(στστ) Τρεις (3) θέσεις, από πτυχιούχους των κάτωθι οριζομένων Σχολών και Τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής, ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό:
1.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
2.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
3.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
4.ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
5.ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σε περίπτωση που αριθμός θέσεων κάποιας εκ των ανωτέρω υποκατηγοριών της κατηγορίας Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού Τομέα δεν καλύπτεται ούτε από τους επιλαχόντες αυτής, τότε οι θέσεις αυτές συμπληρώνονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από υποψηφίους των λοιπών υποκατηγοριών αυτής της κατηγορίας και σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.